ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begripsbepalingen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtnemer” verstaan Deap Bouwvisie en onder “opdrachtgever” wordt verstaan de partij die Deap Bouwvisie opdracht geeft tot uitvoering van werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid en wijzigingen
2.1.Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, waaronder leveringen van goederen en diensten, die door opdrachtnemer worden verricht.

2.2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien opdrachtnemer daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

3. Aanbiedingen & Offertes
3.1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 7 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen na dagtekening wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Overeenkomsten
4.1 Overeenkomsten, hoe ook genoemd, komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtgever. Deze aanvaarding blijkt o.a. uit de schriftelijke bevestiging van de door opdrachtnemer uitgegeven offerte en/of de aanvang van de uitvoering aangaande de overeenkomst. 

5. Overmacht
5.1Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die opdrachtnemer bij de totstandkoming niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht om van de opdrachtgever te vorderen, dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoeren mogelijk blijft. Onverminderd het vorenstaande heeft opdrachtnemer het recht de nakoming op te schorten indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht en verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten en/of buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, tijdelijk verhinderd zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Onder overmacht en verandering van omstandigheden wordt onder andere verstaan het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen ofwel brand, staking of werkuitsluiting, weersinvloeden, het verloren gaan van te verwerken materialen, doch ook personeelsgebrek als gevolg van ziekte of andere oorzaken en het geheel of gedeeltelijk falen van hulpmiddelen, ook overheidsbesluiten, pandemieën, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme en daaraan verbonden omstandigheden. 

6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Bij uitvoering van het werk neemt opdrachtnemer daarop van toepassing verklaarde voorschriften en regelingen in acht. De eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in voorschriften en/of regelingen tussen de datum van aanbod en de oplevering van het werk, zullen als meerwerk worden verrekend.

6.2 Opdrachtgever is steeds verplicht om de uitvoering mogelijk te maken binnen de normale werktijden en onder condities, die voldoen aan wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

6.3 Opdrachtgever draagt zorg voor benodigde goedkeuringen, vergunningen en alle relevante gegevens, om het werk correct uit te voeren en op te leveren.

6.4 Opdrachtgever dient steeds zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het aan opdrachtnemer opgedragen werk behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van opdrachtnemer daarvan geen enkele vertraging ondervindt. Wanneer vertraging desondanks ontstaat dient de opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen en eventuele financiële gevolgen komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen als meerwerk worden verrekend.

6.5 Indien aanvang en voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden buiten de schuld van opdrachtnemer, wordt de opdrachtgever geacht daarvoor verantwoordelijk te zijn en dienen die als gevolg daarvan voor opdrachtnemer ontstane schade en kosten, door hem te worden voldaan.

6.6 Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid aan de werken en/of zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel door hem zijn voorgeschreven, dan wel van een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de gevolgen van niet of niet tijdige levering van zaken.

6.7 Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestek, uitvoeringsvoorschriften en/of vergunningen en is bovendien aansprakelijk voor fouten, onvolkomenheden ter zake werkzaamheden / instructies van in zijn opdracht werkende personen, alsmede o.a. de architect.

6.8 Opdrachtgever draagt het risico voor schade opgelopen door opdrachtnemer, die te wijten is aan derden, veroorzaakt door daden die de uitvoering van het werk van opdrachtnemer direct of indirect belemmeren en/of schade bij opdrachtnemer opleveren.

6.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake aanspraken van derden in verband met schade die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven. 

7. Meerwerk
7.1Als meerwerk wordt beschouwd de werkzaamheden voor opdrachtnemer die, op verzoek van opdrachtgever en/ of door onverwachte omstandigheden, boven op de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen.

7.2 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid verricht meerwerk afzonderlijk tegen het alsdan geldende tarief in rekening te brengen.

7.3 Indien een schriftelijke opdracht tot meerwerk niet aanwezig is, laat zulks de aanspraak door opdrachtnemer onverlet. In geval van geschillen zijn de ter beschikking staande gegevens bekend bij opdrachtnemer, o.a. van personeel en/of blijkens administratie, doorslaggevend. Algemene voorwaarden Safe Buildings V1 2021 

8. Oplevering
8.1 In het geval van een overeengekomen opleveringstermijn zal deze zoveel als mogelijk in acht worden genomen, doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn zal opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever. Onverminderd het vorenstaande zal opdrachtgever, alvorens sprake van een fatale termijn, opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen, welke fatale termijn steeds vergezeld moet worden van een opgave van een redelijke termijn, waarbinnen opdrachtnemer het werk alsnog kan opleveren. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer opdrachtnemer hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing, doch in ieder geval na acht dagen nadat door ons schriftelijk aan opdrachtgever voornoemde mededeling is gedaan. Overigens wordt het werk als opgeleverd beschouwd bij ingebruikneming door een opdrachtgever.

9. Garantie
9.1 Opdrachtnemer garandeert zorgvuldige uitvoering van de verleende opdracht. Gebreken, die ten tijde van de oplevering aanwezig waren doch binnen 30 dagen na de oplevering aan de dag treden, worden, voor zover deze aan opdrachtnemer verweten kunnen worden, kosteloos hersteld, onverminderd het navolgende: Het vorenstaande strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer of door opdrachtgever of derden uitgevoerde fysieke veranderingen.

9.2 Een beroep of garantie wordt alleen in behandeling genomen, wanneer opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk per aangetekende brief van gebreken en/of klachten in kennis heeft gesteld. In dat kader dient hij aannemelijk te maken dat gebreken moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van het werk dan wel het rechtstreeks gevolg zijn van een verwijtbare fout van opdrachtnemer en bovendien dient opdrachtgever opdrachtnemer steeds in de gelegenheid te stellen de gebreken binnen een redelijk termijn weg te nemen.

9.3 Indien naar oordeel van opdrachtnemer de kosten van het herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd een vervangende (redelijke) schadevergoeding aan opdrachtgever aan te bieden, welke deze dan gehouden is te accepteren. 

10. Aansprakelijkheid
10.1 Onverminderd al het vorenstaande en het gestelde herstelt opdrachtnemer de schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door opdrachtnemer is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor rekening van opdrachtnemer komt.

10.2 Onverminderd het vorenstaande, is opdrachtnemer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde mensen, zulks indien en voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt. Verder is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en voor schade welke meer dan 50% van de offerteprijs overschrijdt. Een rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel jegens opdrachtnemer verjaart door verloop van 1 jaar nadat opdrachtgever heeft geprotesteerd en door verloop van deze termijn doet opdrachtgever tevens afstand van zijn rechten in deze.

11. Betaling
11.1 Indien niet anders wordt overeengekomen gelden de betalingsafspraken zoals genoemd op de door opdrachtgever getekende offerte.

11.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.

11.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de dag waarop enige betaling had moeten plaatsvinden tot de dag der algehele voldoening rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen van 1% per maand.

11.4 De opdracht is voorts, indien de opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, gerechtigd alle overeenkomsten met de opdrachtgever te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de voor de opdrachtnemer ontstane kosten en schaden.

11.5 Alle kosten welke de opdrachtnemer moet maken, gerechtelijk en buitengerechtelijk, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de opdrachtgever van enige verplichting jegens de opdrachtnemer, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150. 

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Elk door opdrachtnemer aan een opdrachtgever geleverd goed blijft eigendom van opdrachtnemer tot aan de volledige betaling daarvan door opdrachtgever.

12.2 Zolang een door opdrachtnemer aan een opdrachtgever geleverd goed nog niet door deze is betaald komt aan opdrachtnemer te allen tijde het recht toe om op een eerste vordering met betrekking daartoe het desbetreffende goed tot zich te nemen. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van surséance van betaling, faillissement, of liquidatie komt te verkeren, dan wel bij beslaglegging(en), komt aan opdrachtnemer het recht toe om, zonder enige voorafgaande aankondiging, de geleverde goederen, die nog niet aan opdrachtnemer betaald zijn, meteen tot zich te nemen. 

13. Geschillen
13.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.